GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM MÀNG LEMAX – ITALY

CHỐNG THẤM MÁI

♦ Quy trình thi công Màng khò nóng

Quy trình chống thấm mái lộ thiên sử dụng màng khò nóng Lemax 4mm GY APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái lộ thiên sử dụng màng khò nóng Lemax 3mm GY APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Lemax 4mm GY APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Lemax 3mm GY APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Lemax 4mm PE APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Lemax 3mm PE APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Lemax 4mm S APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Lemax 3mm S APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Lemax 4mm GY APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Lemax 3mm GY APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Lemax 4mm PE APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Lemax 3mm PE APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Lemax 4mm S APP – Lemax Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Lemax 3mm S APP – Lemax Download

♦ Quy trình thi công Màng tự dính

Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng tự dính Lemax 1.5mm PE Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng tự dính Lemax 2.0mm DB Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng tự dính Lemax 2.0mm PE Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng tự dính Lemax 1.5mm S Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng tự dính Lemax 1.5mm PE Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng tự dính Lemax 2.0mm DB Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng tự dính Lemax 2.0mm PE Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng tự dính Lemax 1.5mm S Download