GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM MÀNG BITUM MODERN – AI CẬP

CHỐNG THẤM MÁI

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Bitumode Beta – P

Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 3.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Bitumode Delta – P

Quy trình chống thấm mái lộ thiên sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm GY – Modern Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm S – Modern Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm GY – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 3.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm S – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm GY – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Betagum

Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Betagum 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Betagum 3.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Betagum 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Betagum 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Elastoseal

Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Elastoseal 3.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Elastoseal 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Bitushape

Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Bitushape 3.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Bitushape 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Hyperflex – P10

Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng màng khò nóng Hyperflex 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm mái có xốp cách nhiệt XPS sử dụng màng khò nóng Hyperflex 4.0mm PE – Modern Download

CHỐNG THẤM WC

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Bitumode Beta – P

Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Bitumode Delta – P

Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóngh Bitumode Delta 3.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm S – Modern Download
Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm GY – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Betagum

Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Betagum 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Betagum 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Elastoseal

Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Elastoseal 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Bitushape

Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Bitushape 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Hyperflex – P10

Quy trình chống thấm vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng màng khò nóng Hyperflex 4.0mm PE – Modern Download

CHỐNG THẤM TẦNG HẦM

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Bitumode Beta – P

Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Bitumode Beta 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Bitumode Delta – P

Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm S – Modern Download
Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta 3.0mm GY – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Betagum

Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Betagum 4.0mm PE – Modern Download
Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Betagum 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Elastoseal

Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Elastoseal 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Bitushape

Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Bitushape 3.0mm PE – Modern Download

♦ Quy trình thi công màng khò nóng Hyperflex – P10

Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng màng khò nóng Hyperflex 4.0mm PE – Modern Download