GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM NEOTEX – HY LẠP

CHỐNG THẤM MÁI - BAN CÔNG - SÊ NÔ

Quy trình thi công chống thấm mái lộ thiên

Quy trình chống thấm sàn mái lộ thiên sử dụng Neoproof PU WNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái gạch đỏ sử dụng Neoproof PU WNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái tôn sử dụng Neoproof PU WNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái lộ thiên sử dụng Silatex SuperNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái gạch đỏ sử dụng Silatex SuperNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái tôn sử dụng Silatex SuperNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái lộ thiên sử dụng Neoproof Polyurea C1Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái gạch đỏ sử dụng Neoproof Polyurea C1Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái tôn sử dụng Neoproof Polyurea C1Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái lộ thiên sử dụng Neoproof Polyurea RNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái gạch đỏ sử dụng Neoproof Polyurea RNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái tôn sử dụng Neoproof Polyurea RNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái lộ thiên sử dụng Neoroof – Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái gạch đỏ sử dụng Neoroof – Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái tôn sử dụng Neoroof – Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái gạch đỏ sử dụng Neodur FT Clear – Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái tôn sử dụng Neodur FT Clear – Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái lộ thiên sử dụng Revinex Flex ES – Neotex  Download
Quy trình chống thấm sàn mái lộ thiên sử dụng Proflex – Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái gạch đỏ sử dụng Neodur FT Elastic – Neotex Download

Quy trình thi công chống thấm mái phủ bảo vệ

Quy trình chống thấm sàn mái phủ bảo vệ sử dụng Revinex Flex U360Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái phủ bảo vệ sử dụng Revinex Flex FPNeotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái phủ bảo vệ sử dụng Revinex Flex ES – Neotex Download
Quy trình chống thấm sàn mái phủ bảo vệ sử dụng Neoproof PU 360Neotex Download

Quy trình thi công chống thấm ban công, seno

Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Revinex Flex U360Neotex Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Revinex Flex FPNeotex Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Revinex Flex ES – Neotex Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Neoproof PU 360Neotex Download

 

CHỐNG THẤM BỂ NƯỚC - BỂ BƠI

♦ Quy trình thi công bể nước sinh hoạt

Quy trình chống thấm nước sạch sử dụng Revinex Flex 2006Neotex Download

♦ Quy trình thi công bể bơi, bể nước thải

Quy trình chống thấm bể bơi sử dụng Revinex Flex FPNeotex Download
Quy trình chống thấm bể bơi sử dụng Neopress Crystal – Neotex Download
Quy trình chống thấm bể bơi sử dụng Revinex Flex U360 – Neotex Download
Quy trình chống thấm bể bơi sử dụng Neopox Pool – Neotex Download
Quy trình chống thấm bể bơi sử dụng Neopox Spencial WinterNeotex Download
Quy trình chống thấm bể xử lý nước thải sử dụng Neopox  CRNeotex Download
Quy trình chống thấm bể xử lý nước thải sử dụng Neopox  ProNeotex Download
Bản công bố độ bền của các sản phẩm chống thấm Neotex
Bản công bố độ bền của các sản phẩm chống thấm Neotex