Dự án Nam Cầu Bính - Hải Phòng

Dự án Nam Cầu Bính – Hải Phòng

Hạng mục: Mặt cầu
Vật liệu: Màng HDPE
Khối lượng: >25.000m²

 

Dự Án Khác