Nhà máy Damen Sông Cấm - Hải Phòng

Nhà máy Damen Sông Cấm – Hải Phòng

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Neoproof PU W
Khối lượng: >20.000m²

Dự Án Khác