Nhà máy KeySheen - Bắc Ninh

Nhà máy Keysheen – Bắc Ninh

Hạng mục: Sàn mái & Bể nước
Vật liệu: Neoproof PU W
Khối lượng: >2.200m²

Dự Án Khác