Nhà máy LMS - Hải Dương

Nhà máy LMS – Hải Dương

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Neoproof PU W
Khối lượng: >1.987m²