Nhà máy Regina Miracle International - Hải Phòng
Nhà máy Regina Miracle International - Hải Phòng

Nhà máy Regina Miracle International – Hải Phòng

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Neoproof PU W
Khối lượng: >18.000m²

 

Dự Án Khác