3.Nhà máy Sakura - KCN lễ môn Thanh Hóa

Nhà máy Sakura – KCN Lễ Môn Thanh Hóa

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Neoproof PU W
Khối lượng: >2.803 m²

 

Dự Án Khác